top of page

 

 

 

Algemene voorwaarden

Find Your Balance is gespecialiseerd in sport specifieke training, sport-/ dans-/bewegingsactiviteiten en gezond afvallen programma voor volwassenen.

Artikel 1. Begrippen
Deelnemer: Natuurlijk persoon (m/v) die deze overeenkomst aangaat met Find Your Balance voor beoefening van sport-bewegingsactiviteiten.

Activiteit: Personal Training, groepslessen en individuele (zelfstandige) lessen, gezond afvallen programma.

Overeenkomst: de overeenkomst, gebaseerd op deze algemene voorwaarden waarin de deelnemer en Find Your Balance overeenkomen dat Find Your Balance activiteiten die de deelnemer heeft afgesproken zal verzorgen aan deelnemer.

Artikel 2. Gezondheid
De deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste weten gezond is en fysiek in staat om de instructies van de trainer zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de deelnemer zich ertoe alvorens de overeenkomst met Find Your Balance aan te gaan, zijn arts te raadplegen.

Artikel 3. Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing vanaf moment dat de deelnemer een proefles gaat volgen en/of zich heeft ingeschreven bij Find Your Balance voor het deelnemen aan een activiteit. Ieder gebruik van de diensten van Find Your Balance geschiedt geheel voor eigen risico. Iedere deelnemer dient zelf voor gebruik van welke voorziening dan ook of deelname aan welke activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is. Daarnaast dient iedere deelnemer verzekerd te zijn tegen ongevallen.

Artikel 4. Uitvoering van de opdracht
Deelnemer is verplicht pijn, onbehagen of abnormale vermoeidheid voor, tijdens als na de training te melden evenals veranderingen in de lichamelijke conditie gedurende de duur van de overeenkomst. Met het oog op de gezondheid en hygiëne dient deelnemer schone sportschoenen/sokken voor in de zalen te dragen, schone kleding te dragen en een handdoek mee te nemen.

Artikel 5. Aansprakelijkheid
Voor elke door Find Your Balance aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. Find Your Balance kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. Deelname aan activiteiten geschiedt geheel op eigen risico van deelnemer. Find Your Balance is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Ook is Find Your Balance niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door Find Your Balance georganiseerde activiteiten. Find Your Balance is niet aansprakelijk als de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de trainer gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer. Deelnemer verklaart hierbij dat hij of zij activiteiten uitsluitend en alleen voor eigen risico zal uitvoeren. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door hem of haar worden gedragen. De deelnemer verklaart hierbij reeds nu voor alsdan afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schadeactie tegen Find Your Balance wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel ten gevolge van uitvoering van diensten die Find Your Balance aanbiedt. De deelnemer is jegens Find Your Balance aansprakelijk wanneer Find Your Balance op enigerlei wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de trainer gegeven instructies door deze deelnemer. Deelnemer vrijwaart Find Your Balance voor schade die hij/zij bij andere deelnemers veroorzaakt.

Artikel 6. Vrijwaring
Deelnemer vrijwaart Find Your Balance voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Find Your Balance toerekenbaar is.  Alle kosten en schade aan Find Your Balance en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Deelnemer.

bottom of page